Oferta

20 lat doświadczenia

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
 • sporządzamy deklaracje ZUS,
 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 • tworzymy raporty dla organów statystycznych oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.
 • zapewniamy obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
 • sporządzamy deklaracje ZUS,
 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • kontaktujemy się z organami podatkowymi
 • zapewniamy obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
 • sporządzamy deklaracje ZUS.
 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.
 • zapewniamy obsługę kadrowo-płacową.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – 20 lat doświadczeń

Usługa obejmuje:

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do wypłat wynagrodzeń, paski wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11,PIT40
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji do US i ZUS

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych – 15 lat doświadczeń

Nasze usługi obejmują:

 • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i MSSF
 • badanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych,
 • ocenę systemów kontroli wewnętrznej,
 • audyt projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • przekształcenia spółek: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenia parytetów wymiany;
 • inne usługi poświadczające i usługi pokrewne; 
 • Oferujemy podejście do audytu bazujące na gruntownym zapoznaniu się ze specyfiką Państwa działalności, uwarunkowaniami zewnętrznymi, sektorowymi i branżowymi regulacjami prawnymi, strukturą organizacyjną  i powiązaniami wewnętrznymi oraz identyfikacją kluczowych ryzyk na etapie wstępnym badania.
 • Opracowane przez nas własne metody pracy, pozwalają na profesjonalne, szybkie i rzetelne wykonywanie prac zlecanych przez naszych Klientów. Jednocześnie w trakcie badania sprawozdania finansowego znaczną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu podatkowemu naszego Zleceniodawcy.
 • Badanie przeprowadzane jest w siedzibie jednostki, bez zlecenia usługi podwykonawcom.
 • W realizacji każdego badania bezpośrednio uczestniczy biegły rewident, który na bieżąco, na każdym etapie prac rewizyjnych ściśle współpracuje z Zarządem i pionem księgowości.
 • Przeprowadzone przez nas badanie przyczynia się do usunięcia istotnych ryzyk oraz prowadzi do uwiarygodnienia wizerunku firmy. Badamy procesy mające odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, a nie tylko zagadnienia bezpośrednio związane z rachunkowością i sposobem przetwarzania operacji gospodarczych.
 • Pragniemy nie tylko wypełnić wymogi prawne badania sprawozdań finansowych, ale przede wszystkim zapewnić kierownictwo firmy o rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego oraz skuteczności i prawidłowości funkcjonowania systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej. 

Nadzór księgowy i doradztwo podatkowe

NADZÓR KSIĘGOWY – 10 lat doświadczeń

Nadzór księgowy to sprawdzone rozwiązanie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych obejmujący comiesięczny przegląd ksiąg na miejscu u Klienta, w ramach którego dokonujemy weryfikacji księgowań z dokumentami źródłowymi oraz rozliczeń podatkowych, a także stały kontakt w bieżących sprawach .

Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z usług doradczych z zakresu rachunkowości  przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie.

Zaletą takiego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi konsekwencjami niezgodności ksiąg rachunkowych z obowiązującym prawem.

Nadzór księgowy obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe, opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont, opracowanie polityki rachunkowości w firmie, udzielanie pomocy i wyjaśnień pracownikom działu księgowości Klienta.

DORADZTWO PODATKOWE – 17 lat doświadczeń

Doradztwo podatkowe to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych oraz optymalizacji zobowiązań.

Oferujemy:

 • udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • szybkość i terminowość realizacji zleceń,
 • wskazanie możliwych form optymalizacji,
 • elastyczne formy doradztwa (telefon, mail, opinia),
 • bieżące informowanie o ważnych orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów prawa, możliwościach optymalizacyjnych.


10 lat doświadczeń

Nasze usługi obejmują również:

 • doradztwo przy fuzjach i połączeniach, uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe;
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości;
 • audyty podatkowe;
 • wyceny przedsiębiorstw;
 • przygotowywanie opinii i analiz finansowych oraz biznesplanów.